Ścieżka wokół stawu
Wykonanie projektu budowy ścieżki edukacyjnej wokół stawu- ostoi ptaków w Pieckach. Ścieżka, ze względu na zróżnicowanie terenowe, składa się z: ścieżki ziemnej, drewnianych kładek i pomostów.
Na stawie znajdują się dwie naturalne wyspy (30 i 40 arów) i jedna „sztuczna” wzmocniona kiszką faszynową, na których łącznie gniazduje ok. 500 par mewy śmieszki oraz 5 par rybitwy rzecznej. Ponadto na terenie stawu stwierdzono występowanie innych gatunków ptaków wodno-błotnych, jak: perkozek, bączek, czernica, łyska, łabędź niemy.
Teren inwestycji obejmuje ponad 2 hektary i położony jest na obszarach objętych następującymi formami ochrony:
- Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008), w stosunku do którego obowiązują zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków;
- Obszar Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, w stosunku do którego obowiązują przepisy Uchwały nr VIII/206/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 24.06.2015 r.

Zakres inwestycji obejmował:
- Wykonanie ścieżki ziemnej;
- Wykonanie kładek drewnianych i pomostów;
- Wykonanie wiat obserwacyjnych;
- Wykonanie schodów terenowych z ulicy Łąkowej;
- Umocnienie skarp matą kokosową;
- Umocnienie skarpy zbiornika w bliskości ścieżki walcami kamiennymi i matami wegetacyjnymi;
- Wykonanie tablic informacyjnych i edukacyjnych, ławek i koszy na śmieci;
- Wykonanie miejsca na ognisko;
- Wykonanie trawników;
- Uzyskanie pozwolenia wodno prawnego i pozwolenia na budowę.

LOKALIZACJA: Piecki k. Mrągowa | DATA PROJEKTU: 2016-2017 r | DATA REALIZACJI: 2019 r
Przekrój przez kładkę
Przekrój przez wiatę i widok elewacji wiaty
Ścieżka edukacyjna zaraz po wybudowaniu
Widok na staw
Ścieżka edukacyjna zaraz po wybudowaniu
Wiata obserwacyjna
Ścieżka edukacyjna zaraz po wybudowaniu
Tablica edukacyjna i ławka
Miejsce na ognisko
Wiata obserwacyjna wiosną
Ścieżka wokół stawu wiosną
KONTAKT
Działamy na terenie całego kraju i lubimy wyzwania. Zapraszamy do kontaktu.
TELEFON
0 608 693 283
E-MAIL
pracownia@porost.com
Dane rejestrowe firmy: POROST MR Sp. z o. o. | ul. Polna 9C | 96-314 Baranów | NIP 5291818385 | KRS 0000695571
Adres do korespondencji: ul. Pełczyńskiego 20/24 | 01-471 Warszawa

Trwa wysyłanie


Wysłane, dziękujemy
Bez nazwy-1